Regulamin

Grupa Buduj.nl jest platformą zrzeszającą firmy budowlane działające na rynku holenderskim. Grupa Buduj.nl umożliwia znajdowanie specjalistów w danej dziedzinie budowlanej, udostępnia mapy polecanych sklepów i punktów usługowych dla branży budowlanej. Ponadto Grupa Buduj.nl umożliwia kontakt z innymi firmami należącymi do Grupy, po przez katalog członków grupy a także oferuje specjalistom możliwość reklamowania swoich usług.
Niniejszy Regulaminu ustala ogólne zasady i warunki korzystania z platformy Grupa Buduj.nl, na które zgadza się każdy użytkownik dołączający do Grupy Buduj.nl. Prosimy o uważne zapoznanie się z jego zawartością. Ponadto użytkownik korzystający z Grupy powinien zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, która znajduje się tutaj, którą również akceptuje.

1. DEFINICJE

Administrator: Buduj.nl z siedzibą w Lelystad (8225 TB), Holandia, mieszczącą się przy ulicy Griend 35 58 zarejestrowaną w holenderskim rejestrze przedsiębiorców (Kamer van Koophandel), pod numerem KVK: 68466471 z numerem VAT NL253356386B02, e-mail grupa@buduj.nl
Grupa Buduj.nl: platforma internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://grupabuduj.nl/, zwana dalej Grupą,
Gwiazdki rankingowe: przyznawane przez innych Użytkowników, umacniają pozycję i wiarygodność danego Użytkownika
Opłata członkowska: opłata uprawniająca do korzystania z platformy przez rok od momentu dołączenia, którą musi uiścić użytkownik Grupy Buduj.nl, aby dołączyć do Grupy, na dzień dzisiejszy wynosi 50 euro z BTW
Punkty lojalnościowe: przyznawane przez Administratora za konkretne działania w Grupie, w przyszłości mogą zostać wymienione m.in. na promowanie ogłoszeń i inne akcje organizowane przez Administratora
Użytkownik Grupy Budu.nl: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w Grupie, po uprzednim opłaceniu członkostwa
Usługa: usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika
Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Grupy jest możliwy dla Użytkowników Grupy Buduj.nl, którzy posiadają możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie z Grupy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer dostęp do Internetu przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies

2.2. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz dokonania przez Użytkownika opłaty członkowskiej wymaganej przez Administratora. Po dołączeniu do Grupy, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do: nieudostępniania i nierozpowszechniania treści znajdujących się w Grupie, korzystania z Grupy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Holandii prawa oraz postanowieniami Regulaminu; niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich; niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Grupie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

2.3. Rejestracja użytkownika następuje po przez wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty członkowskiej. Wymagane pola formularza to Nazwa, Kod pocztowy, Miasto, Adres, Email. Po kliknięciu przez użytkownika przycisku zapłać, zostanie on skierowany na stronę płatności. Płatności można dokonać przez serwisy zewnętrzne Ideal lub przelewy24. Użytkownik otrzymuje dostęp do Grupy w ciągu maksymalnie 24 godzin od zarejestrowaniu, weryfikacji przez Administratora oraz wpływu opłaty członkowskiej na konto Administratora. Należy pamiętać, że Grupa zrzesza firmy powiązane z branżą budowlaną działające na rynku holenderskim. Jeżeli firma nie będzie spełniała ww. kryterium aplikacja zostanie odrzucona, a pieniądze zwrócone. W przypadku zaakceptowania członkostwa w Grupie, na podany podczas rejestracji adres e/mail, Administrator prześle w formie elektronicznej fakturę. W chwili obecnej firmy wspomagające branżę budowlaną typu agencje pracy, księgowe itp. nie mogą dołączyć do Grupy, ale mają możliwość ogłaszania swojej działalności za pomocą formularza na stronie www.grupabuduj.nl.

2.4. E-mail podany podczas rejestracji jest jednoczenie loginem i jest niezmienny. Natomiast nazwę firmy, hasło oraz swoje dane, użytkownik może zmienić w dowolnym momencie. Użytkownik jest widoczny w Grupie pod nazwą firmy.

2.5. Jeden użytkownik może mieć zarejestrowane tylko jedno konto w serwisie, którego nie wolno sprzedawać ani udostępniać osobom trzecim. W chwili obecnej, w przypadku posiadania kilku firm, użytkownik musi założyć kolejne konto.

2.6. Użytkownik może w dowolnym momencie zamknąć konto, a jego dane zostaną automatycznie usunięte z Grupy przez Administratora w ciągu 24 godzin. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty członkowskiej.

2.7. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do posiadania konta w Grupie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Grupa oferuje Użytkownikom różne działania, które skutkują otrzymaniem przez Użytkownika punktów lojalnościowych oraz gwiazdek rankingowych. Gwiazdki rankingowe można otrzymać od innych użytkowników wskutek współpracy. Gwiazdki umacniają pozycję i wiarygodność danego Użytkownika. Punkty lojalnościowe można otrzymać za niższej przedstawione działania.

3.1. Ogłoszenia – 3 punkty dla zleceniodawcy oraz 1 pkt dla zleceniobiorcy Użytkownik może dodać 5 ogłoszeń tygodniowo, które muszę zawierać poniższe informacje:

 • Kategorię (dam prace, szukam pracy, sprzedam, zamienię)
 • Tytuł ogłoszenia
 • Opis ogłoszenia
 • Miasto
 • Cena
 • Nazwę Użytkownika dodającego ogłoszenie.
 • Maksymalnie 3 zdjęcia (opcjonalnie)
Ogłoszenie będzie widoczne w Grupie po akceptacji Administratora. Widoczność ogłoszenia w Grupie wynosi 60 dni. Aby punkty zostały naliczone, transakcje, muszą zostać zgłoszone po przez formularz Grupy.

3.2. Lista polecanych sklepów i punktów usługowych – 3 punkty +1 punkt, za każde polubienie dodanego sklepu/punktu Użytkownik może dodać sklep lub punkt usługowy, wypełniając poniższe dane:

 • Kategorię
 • Nazwę sklepu
 • Adres
 • Krótki opis (opcjonalnie)

3.3. Katalog Firm w Grupie to spis wszystkich Użytkowników Grupy, w którym widoczna jest liczba punktów zgromadzonych przez danego Użytkownika, jego gwiazdki rankingowych. Ponadto dostępna jest kategoria oraz krótki opis oferowanych usług.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Grupy – praw osób trzecich;
 • szkody spowodowane w związku z zakupem produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie
 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Grupy lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
 • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
 • jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Grupie w życie;
 • jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Grupie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Grupy, podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

5.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Grupy jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6. REKLAMACJE

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Grupy w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej grupa@buduj.nl.

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia.

6.4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 8.3 oraz będąca następstwem niestosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności” Grupy dostępna na stronie: ....................

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy holenderskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu holenderskiemu.

7.4. Użytkownicy Grupy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Grupy, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.5. W przypadku sporu wynikającego z umów lub Regulaminu, podlegają jurysdykcji sądu okręgowego w Amsterdamie.

7.6. Regulamin wchodzi w życie z momentem jego opublikowania.